Wat zijn Europese projecten?

Het Europese innovatielandschap biedt een breed scala aan mogelijkheden om deel te nemen aan Europese initiatieven. Zowel grote bedrijven als KMOs, onderzoeksinstellingen en ook overheden, steden en andere publieke instellingen worden aangemoedigd om te participeren in projecten en zodoende gebruik te maken van Europese financiering voor hun onderzoek en innovaties.

Het landschap is vrij complex en vaak is het voor individuele bedrijven moeilijk om de juiste kanalen en projectoproepen te vinden.

Flanders Make screent proactief de relevante openstaande oproepen en tracht Vlaamse bedrijven aan te sporen om samen deel te nemen.

Open calls voor Europese projecten

Er zijn veel verschillende Europese programma’s die allemaal hun eigen focus en eigenschappen hebben en op continue basis oproepen organiseren. Dat betekent dat er vrijwel altijd wel een call open staat in een of meerdere van de programma’s. Hieronder een link naar een website van VLAIO met een zeer handige zoekfunctie voor het opzoeken van relevante openstaande oproepen.

Doelstelling van Europese projecten

Europese projecten zijn altijd gekoppeld aan een relevant Europees thema. Ze kunnen technologisch van aard zijn maar ook gaan over netwerking of een meer beleidsmatige doelstelling hebben, afhankelijk van het programma en de projectoproep. In ieder geval wordt er naar gestreefd dat Europese innovatieprojecten een (blijvende) invloed hebben op belangrijke Europese thema’s.

Wie komt in aanmerking?

De projecten staan vaak open – afhankelijk van het thema, de context en de call – voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en publieke organen. Europese projecten zijn met name geschikt als U kennis wilt opbouwen binnen een Europese context en wilt samenwerken met andere Europese spelers of een Europees netwerk wilt uitbouwen.

Hoe kan je deelnemen?

Deelnemen kan als “projectpartner” door aan te sluiten bij een Europees consortium van organisaties die een project binnen de call willen indienen. Meestal zijn er websites waar vraag en aanbod wordt samengebracht. Belangrijke voorbeelden zijn:

Ook Flanders Make heeft reeds een breed netwerk in het Europese innovatielandschap en kan daarbij zeker ondersteunend werken. We hebben tevens veel ervaring met de indiening van projecten in een Europese context.

Een bedrijf kan ook als “projectcoördinator” (= projectleider) deelnemen door de aanvraag template die door het programma beschikbaar wordt gesteld in te vullen en een consortium van projectpartners te vormen. Voor de meeste bedrijven is dit veruit de moeilijkste weg tenzij er veel ervaring is en reeds een breed netwerk is opgebouwd.

Europese projecten waar Flanders Make aan deelneemt

Familiar

Familiar - een EFRO investeringsproject - richt zich op infrastructuur om de maakindustrie in Vlaanderen competitief te houden en duurzaam te verankeren. 

Autodrive - Horizon 2020

Binnen het Horizon 2020 programma, is Flanders Make één van de partners in het Autodrive project waar we automatisch rijden willen verbeteren. 

Light Vehicle 2025

In het kader van Light Vehicle 2025 werkt Flanders Make mee aan lichtgewicht innovaties in de automotive sector. Zo reduceren we de CO2 uitstoot. 

Cotemaco

COTEMACO stimuleert KMO's om collaboratieve robotica en digitale technologieën te implementeren.

FOKUS - Factory of the future

Het FOKUS - fabriek van de toekomst - project engageert zich om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in België en Nederland met elkaar te verbinden.

Autofruit

Het Autofruit project richt zich op het realiseren van 2 autonome fruitteeltplatformen die autonoom rijden koppelen aan specifieke taken binnen de fruitteelt. 

Trinity

Trinity brengt toponderzoekers en industriële partners samen om nieuwe, digitale en mens-georiënteerde robottechnologie te ontwikkelen en beschikbaar te maken. 

Watereye

Binnen het Watereye-project ontwerpen we een geavanceerd monitoringsysteem dat het mogelijk zal maken om corrosieniveaus op afstand te detecteren.

Smarty

KMO's hebben het moeilijk om de Industrie 4.0-revolutie te omarmen. SMARTY pakt dit op Europese schaal aan en werkt hiervoor beleidsmaatregelen uit. 

 

Rightweight

RightWeight wil het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen in de auto- en luchtvaartsector vergroten door nieuwe oplossingen te bieden die voldoen aan milieu- en betaalbaarheidsdoelstellingen.

DTAcademy

Digital Twin Academy richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van kennis rond het gebruik van digital twins in de industrie.

AACOMA

In dit grensoverschrijdend Interreg project werken we samen met andere Europese onderzoekspartners om de productie van composieten te versnellen en te verbeteren. 

Dronedata integreren in bedrijfsprocessen

In dit ESF-project integreren we drone technologie in bedrijfsprocessen met aandacht voor het menselijk kapitaal.

Adopteren van industry 4.0 operator ondersteunende technologie

In dit ESF project ontwikkelen we een roadmap voor de integratie van nieuwe operator ondersteunende technologie in bedrijfsprocessen met een focus op het menselijke kapitaal. 

Digitale transformatie voor proces optimalisatie

In dit ESF project ontwikkelen we een breed toepasbaar begeleidingstraject om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen bij het verbreden van hun competenties om om te gaan met de digitalisatie van hun producten en processen. 

Rec-N-Comp

In het Europese REC-N-COMP project ontwikkelen en commercialiseren we technologieën voor de productie van composieten op basis van gerecycleerde materialen, textiel in het bijzonder. 

Amulet

Via het Europese AMULET-project bieden we KMO's de mogelijkheid om geavanceerde lichtgewichtmaterialen te exploiteren. 

CoE RAISE

In het Europese CoE RAISE project werken we aan een use case rond defectvrije additive manufacturing van metaal.

REBOOT SKILLS

In dit Europese project werken we samen met de projectpartners aan de ontwikkeling van digitale skills bij werknemers in de industrie.

BIDEBA

"BioBased Debondable Adhesives" streeft ernaar de impact op het milieu die gepaard gaat met traditionele lijmen te verminderen en een nieuw tijdperk van duurzaam en recyclebaar productontwerp te bevorderen door de ontwikkeling van innovatieve, biogebaseerde, onthechtbare oplossingen.

Accumonit

We onderzoeken innovatieve oplossingen voor het bewaken van de nauwkeurigheid van CNC-machines en andere productieprocessen.

Veelgestelde vragen

Wanneer kiest men voor de Europese formule?

Europese projecten zijn met name interessant als je als bedrijf wilt samenwerken met andere bedrijven, onderzoeksinstellingen en publieke organisaties binnen een Europese context.

Wat is de typische projectduur van Europese projecten?

Europese projecten hebben vaak een looptijd van 2 tot 4 jaar, afhankelijk van het programma en de call. Houd er wél rekening mee dat de doorlooptijd vanaf de start van de aanvraag tot de start van het project gemakkelijk één jaar of meer kan bedragen.

Zijn er restricties op deelname van KMO?

In principe niet. Wél gelden er de Europese staatssteun regels waarbij bedrijven in een tijdsbestek van 3 jaar niet meer dan € 200.000 steun kunnen genieten (de De Minimis regel).

Wat is de omvang van de steun waarop bedrijven mogen rekenen?

Voor private ondernemingen geldt een maximaal steunpercentage van 70% van het budget. Verder staat het maximale projectbudget over het algemeen genoemd in de oproep fiche.

Hoe ziet het indieningsproces er uit?

Dit is afhankelijk van het programma en ziet er over het algemeen als volgt uit:

  • Publicatie van de oproepteksten met budgetten en tijdlijn
  • Indiening van het projectvoorstel – meestal staat hier 2 a 3 maanden voor
  • Evaluatie van het projectvoorstel – over het algemeen binnen 3 maanden
  • Ondertekening van de Grant Agreement en Consortium Agreement na goedkeuring
  • Start van het project

Kunnen de andere Strategische Onderzoekscentra (SOC) ook deelnemen?

Ja, alle onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen.

Kan er beroep worden gedaan op onderaannemers?

Ja, bij vrijwel alle Europese programma’s is dit geoorloofd. De inbreng van onderaannemers is wél aan regels gebonden. De essentiële taken binnen het project moeten altijd bij de projectpartners liggen. Onderaannemers kunnen gebruikt worden voor sub-taken. De details van deze regels liggen vast in de samenwerkingsovereenkomsten die bij de projecten worden ondertekend.

Wat met intellectuele eigendomsrechten?

Dat verschilt per programma. Over het algemeen blijft bestaande kennis altijd bij de eigenaar ervan (moet vóór het project worden vastgelegd; “background”). Tenzij anders wordt afgesproken is die partner die nieuwe kennis binnen het project ontwikkelt (“foreground”) ook eigenaar daarvan.

Wat met kennistransfer en valorisatie?

In Europese projecten wordt vaak gesproken van “disseminatie” en “exploitatie”. Dat betekent dat de resultaten van de projecten moeten worden kenbaar gemaakt binnen een brede Europese context; met inachtneming van de afgesproken IP-regels. Verder moeten de resultaten door de betreffende partners worden geëxploiteerd naar de markt. Dat betekent dat de deelnemende partners een business-model moeten hebben waarmee de resultaten in de praktijk worden gebracht via een nieuw product of een nieuw proces.

Hoe worden de Europese projecten beoordeeld en opgevolgd?

Na de goedkeuring van een Europees project wordt er altijd een Project Officer aangesteld die het project tijdens de looptijd zal opvolgen. Regelmatig worden er evaluatierapporten opgevraagd die inzicht geven van de voortgang van het project en de realisatie van de performance en impact indicatoren. Aan het einde van het project volgt altijd het eindrapport.

Hoe kan Flanders Make helpen bij de indiening van Europese projecten?

Vanuit onze ervaring met het Europese innovatielandschap kunnen we de nodige ondersteuning bieden. Als Flanders Make als partner of als coördinator aan een projectvoorstel meewerkt kunnen we ondersteunen bij het schrijven van het projectvoorstel alsook bij de vorming van het consortium. Er wordt verwacht dat de deelnemers wél zelf hun business cases uitwerken en het valorisatie hoofdstuk voor de eigen organisatie schrijven.

Contacteer ons

Voor meer informatie kan je terecht bij Ger van den Kerkhof, Sr. Accountmanager EU Affairs binnen Flanders Make.