1. Algemeen

 1. Dit is de privacyverklaring van Flanders Make VZW, met maatschappelijke zetel te Oude Diestersebaan 133, 3920 Lommel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0860.286.268, telefoon: +32 (0)11 790 590, e-mail: GDPR@flandersmake.be  (“Flanders Make”).
   
 2. Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Vanuit haar vestigingen over heel Vlaanderen stimuleert ze open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek. Het doel van Flanders Make is om een onderzoeksnetwerk op topniveau te realiseren in Vlaanderen, waar maakbedrijven volop steun vinden voor hun innovatietrajecten. Op deze manier draagt Flanders Make bij tot nieuwe producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.
   
 3. Flanders Make treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer je haar website bezoekt, of wanneer je jouw persoonsgegevens meedeelt of persoonsgegevens meedeelt die op iemand anders betrekking hebben (bv. via deelname aan een evenement, inschrijving voor het ontvangen van een nieuwsbrief, via e-mail of persoonlijk contact) (“Persoonsgegevens”).
   
 4. Deze privacyverklaring wordt fysiek of elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Verklaring’ op de website van Flanders Make.
   
 5. Met deze privacyverklaring informeert Flanders Make elke betrokkene waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Flanders Make worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op de website. Zij zal automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de privacyverklaring vermeld worden. Tot zolang blijft de oude privacyverklaring van kracht en raadpleegbaar op de website.

2. Juridisch kader

 1. Deze privacyverklaring is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals:
   
  • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
    
  • de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ;
    
  • alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens,

(samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”).

3. Doel

 1. Flanders Make verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:
   
  • haar activiteiten uit te voeren, zoals omschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten hiervoor);
    
  • het verzorgen van een optimale werking van de website;
    
  • het aanmaken van een klanten- en leveranciersbestand en om hierover informatie te verzamelen;
    
  • marktonderzoek;
    
  • het optimaliseren van haar dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van diensten;directe marketing te voeren over haar activiteiten, zoals promoties, updates, specifieke acties en diensten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die interessant of nuttig kunnen zijn;
    
  • het begrijpen van jouw behoeften en voorkeuren zodat Flanders Make haar aanbod, producten of werkwijze hierop beter kan afstemmen;
    
  • een geautomatiseerde profilering aan de hand van de Persoonsgegevens op haar website, waarbij het surfgedrag, professionele voorkeuren en interesses van de betrokkene worden geanalyseerd. Op basis daarvan kan Flanders Make gemeenschappelijke gebruikersprofielen opmaken die zij kan koppelen aan de Persoonsgegevens met het oog op het versturen van specifieke mailings, gepersonaliseerde advertenties of het aanbieden van specifieke content op haar website. Deze techniek wordt enkel gebruikt voor marketingdoeleinden en gebeurt aan de hand van specifieke tracking cookies van derde partijen die worden gebruikt op de website van Flanders Make. Meer informatie hierover vind je in haar cookie policy;
    
  • de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen van Flanders Make voor de uitvoering van de voorgaande punten;
    
  • het naleven van toepasselijke regelgeving;

(hierna samen of individueel het “Doel”).

4. Rechtsgronden en toepasselijkheid

 1. Flanders Make heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens:
  • de overeenkomst die je bent aangegaan met Flanders Make;

  • de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die door jou of namens jou voor de betrokkene werd gegeven aan Flanders Make, haar partners (bv. onderaannemers of contractspartijen) om de Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan worden gegeven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving, of mondeling; en/of

  • een wettelijke verplichting; en/of

  • een gerechtvaardigd belang van Flanders Make.

 2. Onder meer door het inschrijven voor (i) een evenement of (ii) een nieuwsbrief of andere vormen van directe marketing of door het aanvaarden van deze privacyverklaring op een ander tijdstip, hetzij offline, hetzij online, bevestig je dat jij je:

  • volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en deze zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
    
  • jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Flanders Make om jouw Persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.
 3. Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden (m.i.v. websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op onze website wordt verwezen) waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

 1. Flanders Make kan Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die:
   
  • nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, beroep, professionele interesses en voorkeuren, apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die je heeft doorverwezen, jouw surfgedrag, w.o. de door jou bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van de door jou bezochte pagina’s, andere informatie die aan Flanders Make wordt bezorgd en cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vind je in de cookie policy van Flanders Make.
    
  • verzameld is in het kader van de activiteiten van Flanders Make zoals bepaald in artikel 1.2.

6. Beeldmateriaal

 1. Flanders Make kan gebruik maken van beeldmateriaal (zoals foto’s, video’s…) van personen in het kader van haar activiteiten zoals uiteengezet in artikel 1.2. Je bent je ervan bewust dat er beeldmateriaal van jou of van de personen van wie dat je de Persoonsgegevens hebt bezorgd, kan worden genomen bij Flanders Make of op de door haar georganiseerde evenementen, zoals workshops, seminaries, on-site …..

  Flanders Make kan het in artikel 6.1 vermelde  beeldmateriaal in het kader van de in artikel 1.2 vermelde activiteiten :
   

  • gebruiken voor interne doeleinden (en dit delen via interne communicatie systemen, zoals e-mail) en dit opslaan op een server toegankelijk voor Flanders Make (ofwel van Flanders Make ofwel van haar ICT provider);
    
  • gebruiken voor externe doeleinden zoals het delen (bv. via email of op sociale media) voor promotionele doeleinden, direct marketing doeleinden, rapporteren aan klanten,publiceren op de website van Flanders Make, gebruiken  presentaties, sociale media of gecommuniceerd worden aan derde partijen…

7. Doorgifte aan derden

 1. Flanders Make kan een beroep doen op onderaannemers of partners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het hosten van de website, andere ICT doeleinden, enz.) Flanders Make sluit een verwerkingsovereenkomst af met deze derde partijen die toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens.
   
 2. Flanders Make garandeert dat ze geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden dan deze die zijn vermeld in artikel 7.1, tenzij:
   
  • er een wettelijke verplichting op haar rust om de Persoonsgegevens door te geven;
    
  • Flanders Make hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.
    
 3. De derden aan wie Flanders Make op basis van bovenstaande categorieën gerechtigd of verplicht is de Persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De verstrekte Persoonsgegevens kunnen dus ook aan bedrijven of instanties in niet EU-landen verstrekt worden. Flanders Make is in het kader van de doorgifte van Persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van de Persoonsgegevens door derden.

8. Verklaringen en waarborgen

 1. Je garandeert dat je gemachtigd bent (namens de betrokkene) om zijn/haar Persoonsgegevens over te maken aan Flanders Make, bv. van jou, jouw werknemers, consultants, partners… Je waarborgt dat, voor zover als nodig, je de nodige toestemming hebt verkregen voor de hierboven verkregen overdracht van Persoonsgegevens en dat je Flanders Make zal vrijwaren en schadeloosstellen voor elke schadevordering in dit verband.
   
 2. Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de (Persoons)gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

Je bent je ervan bewust dat elke schending van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout.

9. Duurtijd verwerking

Flanders Make slaat de Persoonsgegevens op en kan deze gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving voor zolang als nodig om het Doel te bereiken (en in ieder geval tot 5 jaar nadat de overeenkomst met Flanders Make tot een einde is gekomen). Indien het Doel is bereikt, zal zij de Persoonsgegevens wissen.

10. Rechten

 1. De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens:
   
  • op inzage en kopie hiervan;
    
  • om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;
    
  • te laten wissen voor zover:
    
   • deze niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
     
   • de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
     
   • er bezwaar wordt gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
     
   • de Persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;
     
   • er een wettelijke verplichting is om de Persoonsgegevens te wissen;
     
  •   om de verwerking Persoonsgegevens te laten beperken;
    
  • om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
    
  • op bezwaar tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing. Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit betekent o.m. dat je je steeds kan uitschrijven voor nieuwsbrieven, commerciële of promotionele mailings of gepersonaliseerde advertenties en Flanders Make deze vervolgens niet meer mag sturen. Je kan tevens te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen profilering aan de hand van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit betekent dat, indien je dit recht op verzet uitoefent, Flanders Make jouw surfgedrag, professionele voorkeuren en interesses niet meer zal of mag laten analyseren om jou specifieke mailings te sturen dan wel bepaalde content op haar website aan te bieden (zie ook artikel 3.1 hierboven);
    
  • om de toestemming op basis waarvan Flanders Make gerechtigd is deze te verwerken, in te trekken;
    
  • om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” of “Privacycommissie”) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.
    
 2. Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Flanders Make vzw, Oude Diestersebaan 133, 3920 Lommel of via e-mail naar GDPR@flandersmake.be. 
   
 3. De uitoefening van jouw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving. 

11. Opslag en beveiliging

 1. De Persoonsgegevens blijven bewaard bij Flanders Make of bij haar ICT-provider, gelokaliseerd in de EU.
   
 2. Flanders Make verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.
   
 3. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die jij of de betrokkene  zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op Flanders Make kan worden verhaald.
   
 4. Indien je je ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dien je onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Flanders Make (t.a.v. Linda Corstjens, Flanders Make CMO) hiervan in kennis te stellen via telefoon en e-mail op GDPR@flandresmake.be.

12. Aansprakelijkheid

 1. Flanders Make kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van Flanders Make. In geen geval kan Flanders Make aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden, anderen dan de verwerkers van Flanders Make.
   
 2. De totale aansprakelijkheid van Flanders Make is in alle gevallen beperkt tot 1.000 (duizend) euro voor inbreuken op deze privacyverklaring en/of de Privacywetgeving.

13. Splitsbaarheid

Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.          

Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Flanders Make in verband met Persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.
   
 2. Elk geschil in verband met Persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Gepubliceerd op 6 augustus 2018