Accelerator voor industrieel onderzoek en valorizatie (IRVA)

Binnen een IRVA-project voert Flanders Make Strategisch Basisonderzoek uit (TRL 4-5) dat innovatief risicovol onderzoek betreft gericht op industrieel relevante onderwerpen, dat bij succes kan leiden tot een lange termijn toepassing in bedrijven in de vorm van een nieuwe generatie producten, processen of diensten. Een evenwichtig consortium van minstens drie onderling onafhankelijke bedrijven (waarvan minstens twee gevestigd in Vlaanderen) maakt deel uit van de IRVA-gebruikersgroep en adopteert de IRVA-resultaten via toepassingsprojecten (TRL 5-6) om nieuwe kennis te ontwikkelen die in de praktijk kan worden toegepast en zo bijdraagt tot economische en mogelijk bredere maatschappelijke meerwaarde in Vlaanderen.

De IRVA wordt gefinancierd door het Flanders Make convenant en uitgevoerd door core labo's van Flanders Make terwijl de bedrijfsspecifieke toepassingsprojecten door het bedrijf zelf worden gefinancierd en bij VLAIO kunnen worden ingediend als (coöperatief) O&O-project.

Binnen de toepassingsprojecten wordt contractonderzoek uitgevoerd door Flanders Make naar de bedrijven voor kennisoverdracht en adoptie van de IRVA-resultaten inclusief IP-licenties. Het principe wordt hieronder weergegeven.

De typischer projectduur van een IRVA project bedraagt 2 jaar (uitzonderlijk 2,5 tot 3 jaar) inclusief tussentijdse evaluatie. 

IRVA figure

 

Belangrijkste voordelen van de IRVA onderzoeksvorm

 • Het project is gericht op de ontwikkeling van proof-of-concept met onderzoek van TRL 4 tot TRL6.
 • Onderzoek langs de waardeketen is mogelijk, evenals technologieplatforms die geschikt zijn voor verschillende toepassingen.
 • IRVA stimuleert industriële deelname via samenwerking in natura en contractonderzoek.
 • Er is een maximale flexibiliteit bij de samenstelling van het industrieel consortium.
 • Er is een lage drempel voor vroege instappers om deel te nemen.
 • Wij streven naar een snelle en efficiënte evaluatie van voorstellen, efficiënt projectbeheer, monitoring en controle.
 • IRVA biedt maximale flexibiliteit om veranderingen die zich tijdens de uitvoering van een project in bedrijven voordoen, op te vangen.

IRVA

Wie komt in aanmerking?

Het IRVA-project is een specifiek onderzoeksprojecttype voor Flanders Make en Flanders Make zorgt voor de indiening van deze projecten. Als industriële partner kunnen zowel KMO's als grote bedrijven deelnemen aan de gebruikersgroep en de Vlaamse industriële partners kunnen voor hun aanvraagprojecten een beroep doen op de steun van het Agentschap voor Innovatie & Ondernemen (VLAIO). Bedrijven die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen financiering aanvragen bij Innoviris, terwijl buitenlandse bedrijven een aanvraag kunnen indienen bij hun regionale en nationale financieringsagentschappen.

Hoe deelnemen?

Om de ambities van de competentie roadmap van Flanders Make te realiseren en om een consistente portefeuille van onderzoeksprojecten en infrastructuurinvesteringen te verkrijgen, organiseert Flanders Make 2 IRVA open calls per jaar. Je kan deelnemen door te reageren op de open call. Meer informatie over het indieningsproces vind je hieronder terug bij de veelgestelde vragen. 

Huidige open calls

Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Fundamentele AI voor voorspellingen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)

Veelgestelde vragen

Wat is de typische projectduur van IRVA-projecten?

De typische projectduur is 2 jaar met een maximum van 3 jaar.

Kunnen bedrijven van buiten Vlaanderen ook deelnemen?

Bedrijven buiten Vlaanderen met een eigen valorisatiegedachte kunnen deelnemen als partner op voorwaarde dat ze een duidelijke en belangrijke toegevoegde waarde kunnen leveren aan het project en het consortium. Zij kunnen geen steun krijgen van VLAIO voor hun aanvraagprojecten maar wel van hun regionale/nationale financieringsagentschappen.

Welk (financieel) engagement is er nodig van de bedrijven in het IRVA-project?

1. De bedrijven nemen deel aan de IRVA-gebruikersgroep en betalen een eenmalige bijdrage aan Flanders Make. Het bedrag hangt af van de categorie waartoe het bedrijf behoort en is als volgt:

 • Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's): € 1.000 excl. BTW.
 • Grote ondernemingen (GO): € 4.000 excl. BTW.

De bijdrage wordt door Flanders Make gefactureerd bij de start van het project. Bedrijven die bij aanvang van het project betalend lid zijn van een competentiecluster van Flanders Make, krijgen 50% korting op de bijdrage. Indien een bedrijf aansluit na de indiening van het project geldt een toeslag x1,5 (na de project indiening) en x2 (na de tussentijdse evaluatie).

2. De bedrijven zullen toepassingsprojecten met contractonderzoek uitvoeren door Flanders Make. De criteria voor contractonderzoek zijn de volgende:

 • Het contractonderzoek is gericht op de toepassing van de resultaten van het IRVA-onderzoek op de bedrijfssituatie.
 • Het totaal van alle contractonderzoek bij de bedrijven bedraagt ≥ 12% van het IRVA-budget.
 • Contractonderzoek van een enkele onderneming mag niet meer dan 50% van het totale contractonderzoek uitmaken.
 • Het minimum contractonderzoek bedraagt € 20.000,00 (KMO) en € 40.000,00 (grote onderneming). Bedrijven die bij aanvang van het project betalnd lid zijn van een competentiecluster van Flanders Make, krijgen 25% korting op de bijdrage. Indien een bedrijf aansluit na de indiening van het project wordt een verhoogd minimum contractonderzoek toegepast op bovenstaande bedragen: x1,5 (na projectindiening) en x2 (na de tussentijdse evaluatie). 
 • Het contractonderzoek is bindend en de "Application Project Agreement" moet getekend worden tussen de start en 6 maanden na het einde van de IRVA.
 • Er wordt een overeenkomst gesloten over de openbare bekendmaking van het gebruik van de technologie.
 • Het contractonderzoek wordt steeds uitgevoerd door Flanders Make kernlabo's.
 • De overdracht van intellectuele eigendom geschiedt tegen marktvoorwaarden voor de exploitatie van de resultaten van contractonderzoek en moet worden overeengekomen vóór de aanvang van het bedrijfsproject, hetgeen afhankelijk is van het geval.
 • De overeenkomst voor contractonderzoek wordt halverwege de looptijd voortgezet en moet vóór het einde van het project worden uitgewerkt
 • De VLAIO O&O-projecten van de bedrijven kunnen parallel met het IRVA-voorstel of nadien worden ingediend. De voorsteltekst van het IRVA-project kan door de bedrijven worden gebruikt in hun aanvraag.

Een IRVA project kan beginnen wanneer:

 • De IRVA-gebruikersgroep met een minimum van 3 bedrijven wordt gevormd.
 • Bij de indiening van het projectvoorstel wordt door de ondernemingen een bindende overeenkomst ondertekend.
 • Het minimumbedrag voor contractonderzoek aan Flanders Make is vastgelegd.

Kan je een rekenvoorbeeld geven van de financiële bijdrage van een bedrijf in een IRVA-project?

Laten we als voorbeeld een IRVA-project nemen van 2.125.000 euro aan onderzoek. Er nemen 4 bedrijven deel aan de gebruikersgroep die toepassingsprojecten uitvoeren. Hiervan zijn er 2 grote ondernemingen (GO), 1 kleine en middelgrote onderneming (KMO) en 1 internationaal bedrijf.

In de onderstaande tabel vind je voorbeelden van verschillende bijdragen voor de gebruikersgroep (1.000€ voor de KMO en 4.000€ voor grote bedrijven) en contractonderzoek (het minimum contractonderzoek per bedrijf bedraagt 40.000€, of 20.000,00€ voor een KMO). 

In dit voorbeeld is het duidelijk dat het totale bedrag van het contractonderzoek (255.000,00€) groter is dan 12% van het SBO-budget, hetgeen een vereiste is voor een IRVA-project. En bekeken vanuit het perspectief van de KMO, krijgt dit bedrijf toegang tot 2M€ SBO onderzoek van Flanders Make en 3 manmaanden contractonderzoek om de resultaten in zijn bedrijfscontext te adopteren. 

Het IRVA-project biedtn dus veel waar voor uw geld!

 

Op welk niveau van ondersteuning kunnen bedrijven rekenen voor hun toepassingsprojecten?

Het IRVA-projecttype vervult een brugfunctie tussen onderzoek en toepassing en bestaat daarom uit een onderzoeksgedeelte en een industrieel gedeelte. Het onderzoeksluik in IRVA wordt voor 100% gefinancierd door de fondsen van Flanders Make. De bedrijfsspecifieke toepassingsprojecten worden door het bedrijf zelf gefinancierd en kunnen een beroep doen op de steun van het Agentschap voor Innovatie & Ondernemen (VLAIO). Potentiële gefinancierde projecttypes omvatten en zijn niet beperkt tot:

De financieringsregelingen voor de bovengenoemde projecttypes zijn te vinden op hun respectieve pagina's.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking voor VLAIO-financiering.

Het is belangrijk erop te wijzen dat geen steun met terugwerkende kracht kan worden verleend. Alleen kosten die na de formele startdatum worden gemaakt, kunnen worden gesubsidieerd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij VLAIO is ingediend.

Kunnen de andere strategische onderzoekscentra (SOC) ook deelnemen?

De andere Strategische Onderzoekscentra zoals het VIB, VITO en Imec kunnen als externe onderzoekspartner deelnemen aan Flanders Make-onderzoeksprojecten. Zij financieren hun eigen deelname. Indien nodig kunnen andere onderzoeksgroepen (die niet tot een SOC behoren) subcontracter zijn van Flanders Make

Hoe ziet het indieningsproces eruit?

Om de IRVA-projectoproepen te beheren, wordt een zogenaamde projecttrechter voor projectdefinitie en -selectie geïmplementeerd. Er zijn 2 stappen, zoals aangegeven in de onderstaande figuur. 

IRVA funnel

Definitie van projectideeën

De projectideeën worden opgesteld op basis van:  

 1. Een duidelijke omschrijving van het projectidee;
 2. Een duidelijk industrieel toepassingsprobleem gekoppeld aan een innovatieve technologische oplossing; en 
 3. Het valorisatiepotentieel en de verwachte impact van het resultaat op de Vlaamse bedrijven.

Summary stage gate

De projectsamenvattingen worden beoordeeld op de toepassingsbehoeften, de gemeenschappelijke technologie- en infrastructuurbarrière en de technologische aanpak. Er wordt ook gekeken naar een duidelijke tijdslijn met tastbare resultaten, alsook naar een duidelijke projectstructuur en een kwalitatief hoogstaand consortium met een significante impact op de Vlaamse industrie en duidelijk gedefinieerde valorisatiemechanismen. Daarnaast moet er een significante impact zijn op de implementatie van de Flanders Make roadmap en wordt het gebruik ervan in onderzoeksprojecten of voor dienstverlening aan bedrijven duidelijk omschreven.

De indiening gebeurt door clustermanagers van Flanders Make of het Centraal Bureau (CEO, COO, CTO, CVO). De indiening door het Centraal Bureau is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe strategische richtingen en projecten waarvan de reikwijdte de in de roadmaps van de competentieclusters gedefinieerde reikwijdte overschrijdt.

Proposal stage gate

Projectvoorstellen worden beoordeeld door de Industriële en Wetenschappelijke Adviesraad en het Centraal Bureau van Flanders Make. Binnen 14 kalenderdagen na de indieningstermijn beoordeelt de jury het voorstel aan de hand van de bovengenoemde beslissingscriteria. Daarna houdt het Centraal Bureau een beslissingsvergadering waarin de resultaten worden besproken en de uiteindelijke beslissing wordt genomen.

Downloads

IRVA pitch presentatie

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over de IRVA onderzoeksvorm? Contacteer ons dan snel!