Wat is TETRA?

TETRA-projecten hebben tot doel recent beschikbare kennis (nieuwe technologie, recent afgerond onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of sector) te vertalen naar concrete, bruikbare informatie zodat de doelgroep op korte termijn na het project sneller en efficiënter kan innoveren.

De doelgroep voor de projectresultaten zijn Vlaamse bedrijven en/of non-profitorganisaties. De
projecten hebben minstens een economische finaliteit (om te zetten in concurrentiekracht, tewerkstelling en investeringen door bedrijven in Vlaanderen). Bovendien kan het project een maatschappelijke uitdaging aanpakken.

Een TETRA-project kan enkel worden ingediend indien er een aantoonbare behoefte bestaat bij bedrijven en/of non-profitorganisaties in Vlaanderen. Een representatief deel van hen bevestigt dit als actief lid van een begeleidingsgroep. De leden van de begeleidingsgroep dragen voor minstens 7,5% bij in de cofinanciering van de projectkost. Zij krijgen echter geen preferentiële toegang tot de resultaten.

Open calls voor TETRA projecten

Wie kan TETRA projecten aanvragen?

De TETRA-oproep staat open voor onderzoeksgroepen van Vlaamse hogescholen en Vlaamse universiteiten, die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek.  De projectaanvragers voeren binnen TETRA kortlopende projecten uit die recent beschikbare kennis (nieuwe technologie, recent afgerond onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of sector) vertalen in gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die tegemoet komen aan de behoeften en nieuwe marktkansen bieden aan een brede groep van bedrijven. De projecten moeten ook aansluiten bij de onderwijsopdracht van de aanvragers. Er is een aantoonbare relatie en kennisstroom vanuit de projecten naar het onderwijs van de aanvragers. Op deze manier is er ook innovatie in hun eigen onderwijsaanbod en is er een duidelijke meerwaarde voor de studenten die afstuderen aan deze opleidingen.

Samenwerking is van groot belang tussen de onderzoekers en de doelgroep van het project, maar ook met andere kennisaanbieders en organisaties.  Andere onderzoeksgroepen of onderzoeksorganisaties kunnen aan het project meewerken als medeaanvrager of als onderaannemer van een bepaalde aanvrager. Als medeaanvrager moeten zij voldoen aan de Europese regels voor onderzoeksorganisaties. Bedrijven, individuen, clusters, federaties en overheidsinstanties kunnen geen aanvrager of medeaanvrager zijn, maar kunnen wel een belangrijke rol spelen (als lid van de stuurgroep) bij de brede verspreiding van de projectresultaten.

Bedrijven en non-profitorganisaties worden steeds meer uitgedaagd om flexibel in te spelen op economische en maatschappelijke uitdagingen. TETRA-projecten beogen in ieder geval een effect te hebben in termen van economische activiteit en duurzame werkgelegenheid. Projecten kunnen ook andere maatschappelijke doelstellingen nastreven (bv. duurzaam materiaalbeheer, energie-efficiëntie en groene energie, zorginnovatie met de thema's vergrijzing en gezondheid, duurzame en efficiënte mobiliteit en logistiek, sociale innovatie en creatief ondernemerschap, werk en werkorganisatie). Het TETRA-programma moedigt projecten aan die naast economische duurzaamheid ook sociale duurzaamheid nastreven.

Frequently asked questions

Wat zijn de kenmerken van de verschillende TETRA projecten?

TETRA project

Het projectbudget bestaat uit personeels- en exploitatiekosten. Een TETRA-project duurt 2 jaar. Het budget is min. € 100.000 en max. € 480.000. TETRA-projecten die worden ingediend in het kader van een internationale samenwerking via een CORNET-project kunnen maximaal 3 jaar duren indien dit noodzakelijk is voor de samenwerking. 3 jaar duren indien dit noodzakelijk is voor de samenwerking. De subsidie bedraagt maximaal 92,5% van de projectkosten. Er is een minimum van 7,5% cofinanciering vanuit de doelgroep (via private middelen). De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een budget vast voor TETRA.

Specifiek voor TETRA-projecten zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • Het projectbudget van de aanvrager(s) samen moet minstens 2/3 van het totale budgetbedrag bedragen.
 • Een onderaanneming vanaf 10.000 EUR moet gescheiden worden van de werkingskosten als een externe dienst en moet worden toegelicht (offerte of factuur van vorige bestelling(en) of een gemotiveerde raming.) Voeg een gemotiveerde kostenraming bij). De evaluatie zal de relevantie en de noodzaak van deze uitbesteding onderzoeken (d.w.z. de taken moeten zichtbaar zijn in het werkplan). De totale kosten voor deze uitbestedingen mogen niet meer bedragen dan 10% van het totale projectbudget.
 • Het kostenmodel vereist een verantwoording van de rubriek "exploitatiekosten". De gevraagde mate van detail is beperkt tot een opsomming van de belangrijkste categorieën en de daarmee verband houdende kosten (bv. materialen/grondstoffen, werktuigen/gereedschappen, afschrijving van onderzoeksuitrusting, IT-kosten, reis-/verblijfkosten, kleinere onderaannemingscontracten, enz.)
 • Indien bepaalde kosten voor door ondernemingen uit de doelgroep geleverde goederen en diensten later via het medefinancieringsplan worden verrekend, kan dit alleen worden aanvaard indien deze kosten op het ogenblik van de aanvraag duidelijk in de projectbegroting zijn opgenomen (als onderdeel van de operationele kosten of als externe dienstverlening).

TETRA-Cornet

Het wordt aangemoedigd om TETRA-projecten in te passen in een internationale context. Dit kan gebeuren via het samenwerkingsnetwerk "CORNET" (Collective Research NETwork).

VLAIO is een partner in CORNET (Collective Research NETwork). CORNET bevordert internationale netwerking en samenwerking voor collectief onderzoek. Binnen CORNET zijn er regelmatig (meestal twee) oproepen per jaar. Deze worden gepubliceerd op de CORNET website. Vlaamse partners kunnen deelnemen aan CORNET met ofwel een TETRA-project ofwel een COOCK-project. Om deel te nemen zijn minstens 2 partners uit de deelnemende landen vereist. De internationale aanvraag "CORNET" en een Vlaams addendum, dat de nodige elementen bevat om het nut en de toegevoegde waarde voor Vlaanderen te bepalen, moeten samen worden ingediend. Aanvragen voor CORNET doorlopen een andere evaluatieprocedure dan aanvragen voor TETRA, hoewel de kwaliteitseisen vergelijkbaar zijn.

Kenmerken:

 • Aantal: twee oproepen per jaar (opening voorjaar en najaar)
 • Indiening per e-mail: vóór de uiterste datum voor indiening (zie www.cornet.online).
 • Duur: twee jaar (tot max. drie jaar)
 • Budget: min. € 100.000 - max. € 480.000
 • Aanvrager(s) samen min. 2/3 van het totale budget
 • Grote uitbestedingen (elk > € 8.500) samen max. 10% van het totale budget
   

Contacteer ons

Heb je vragen in verband met een TETRA project? Laat het ons weten.