Wat is een SBO project?

Het Flanders Make Strategisch Basis Onderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek met een hoog risico gericht op industrieel relevante onderwerpen, dat bij succes, op lange termijn kan leiden tot toepassing in de bedrijven onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen of diensten.

Het doel van een Flanders Make SBO project is om Strategisch Basisonderzoek te financieren om de state-of-the-art te verleggen en om de doelstellingen van de research tracks van de vier competentiecluster roadmaps van Flanders Make te bereiken.

De projecten worden uitgevoerd door de competentielabs van Flanders Make aangevuld met externe labs indien specifieke expertise nodig is voor het welslagen van het project.

Voor elk SBO project wordt een industriële gebruikersgroep opgezet waaraan de bedrijven kunnen deelnemen om advies te geven en het onderzoek te sturen en om kleine validatiecases te definiëren op hun eigen industriële toepassingen.

De bedrijven helpen om als het ware een verzamelplaats te creëren voor de technologie van morgen.

Doelstelling van een SBO project

Een SBO project beoogt de opbouw van nieuwe kennis waarbij bedrijven tijdens het project éen of meerdere zogenaamde kleine validatie cases kunnen uitvoeren dewelke beperkte casestudies zijn gericht op de validatie van toepasbaarheid van nieuwe, door Flanders Make gegenereerde, kennis op een industriële toepassing.

Door de grotere afstand van de markt zal een succesvol SBO project in de eerste plaats resulteren in vervolg collaboratieve onderzoeksprojecten van Flanders Make en/of onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met mogelijke steun van VLAIO (=Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Bij de SBO projecten wordt er op toegekeken dat er voldoende interacties zijn tussen Flanders Make en de potentiële gebruikers van de projectresultaten, zowel tijdens het voortraject van het SBO-project (via Flanders Make cluster consortium meetings) als tijdens de uitvoeringsfase van het SBO-project.

Wie komt in aanmerking?

Als industriële partner in de gebruikersgroep van een SBO project kunnen zowel Vlaamse kmo’s als grote ondernemingen deelnemen. Ook bedrijven buiten de Vlaamse regio gelegen zijn welkom om deel te nemen aan de gebruikersgroep.

Hoe kan je deelnemen?

Om de onderzoeksdoelstellingen van de competentiecluster roadmaps van Flanders Make te verwezenlijken en een consistent portfolio van onderzoeksprojecten te bekomen, organiseert Flanders Make SBO projectoproepen.

Een bedrijf kan deelnemen in een SBO project door aan een oproep te beantwoorden. Ook tijdens de looptijd van een project kan nog aangesloten worden bij de gebruikersgroep.

Flanders Make nodigt alle bedrijven uit om project ideeën te delen met Flanders Make en alle ideeën die kunnen resulteren in een SBO project worden opgenomen in de relevante Flanders Make competentie cluster consortia waarbinnen de SBO projecten worden geprogrammeerd.

Veelgestelde vragen

Wat is de typische projectduur van SBO projecten?

De projectduur bedraagt typisch 4 jaar.

Hoe werkt de gebruikersgroep en hoe kan je toetreden?

De gebruikersgroep van een SBO project bestaat uit de bedrijven die geïnteresseerd zijn in het onderzoek en de resultaten hiervan kunnen toepassen in hun industriële omgeving.

De gebruikersgroep treedt op als een adviesgroep voor het Flanders Make onderzoek en als klankbord om de mogelijkheden van implementatie van de projectresultaten te verkennen via zogenaamde kleine validatie cases die gericht zijn op de validatie van een tastbaar generiek technisch resultaat van het SBO-project. Een bewezen toepasbaarheid van de resultaten kan op korte of lange termijn leiden tot verdere industriële benutting.

Daarnaast houden de bedrijven in de gebruikersgroep ook toezicht op het bredere valorisatieplan van het project.

De projectcoördinator van Flanders Make roept de gebruikersgroep (minstens) tweemaal per jaar bijeen en elk bedrijf in de gebruikersgroep draagt er zorg voor dat er voldoende tijd en inspanning geleverd wordt aan de vervulling van zijn rol in de gebruikersgroep.

Wilt u toetreden tot de gebruikersgroep van een SBO project, dan neemt u contact met een account manager van Flanders Make of de project coördinator die met u de nodige stappen tot toetreding doorneemt.

Tussen Flanders Make en de bedrijven in de gebruikersgroep wordt een Reglement Van Orde voor de gebruikersgroep vastgelegd. Dit Reglement Van Orde legt de modaliteiten vast voor de organisatie en doelstellingen van de gebruikersgroep, alsook de regels rond bescherming van vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendommen.

Wat is de financiële bijdrage aan de gebruikersgroep?

De bedrijven die deelnemen aan de gebruikersgroep van een SBO project betalen daarvoor een eenmalige vergoeding aan Flanders Make. Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de categorie waartoe het bedrijf behoort en is als volgt:

  • Kleine en middelgrote (KMO) bedrijven: € 1.000 excl. BTW per SBO project
  • Grote bedrijven: € 4.000 excl. BTW per SBO project

De bijdrage wordt in het eerste jaar van deelname gefactureerd door Flanders Make.

Bedrijven die aan het begin van een projectjaar betalend lid zijn van, een voor het project relevante, competentie cluster van Flanders Make krijgen een korting van 50% korting op de bijdrage. Indien een bedrijf aansluit na de indiening van het project geldt een toeslag x1,5 (na de project indiening) en x2 (na de tussentijdse evaluatie)

Wat is een kleine validatie case?

Een kleine validatie case is een beperkte studie voor een bedrijf uit de gebruikersgroep die de validatie van een tastbaar generiek technisch resultaat van het SBO-project nastreeft. Een bewezen toepasbaarheid van de resultaten kan op korte of lange termijn leiden tot verdere industriële benutting.

Voor de uitvoering van een kleine validatie case wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken onderzoeksgroep van Flanders Make en het bedrijf afgesloten.

Criteria voor kleine validatie cases:

  • duidelijke betrokkenheid van een bedrijf uit de gebruikersgroep;
  • duidelijke casebeschrijving die verwijst naar de technische resultaten uit het SBO project die zullen worden gevalideerd;
  • duidelijke beschrijving van de industriële case;
  • korte uitleg waarom positieve validatie van het SBO technisch projectresultaat zal leiden tot industrieel gebruik;
  • kort werkplan.

Niet-vertrouwelijke informatie uit de resultaten van de kleine validatie cases wordt gedeeld met de leden van de gebruikersgroep van het SBO project.

Wat met Intellectuele eigendom?

Flanders Make is eigenaar van de onderzoeksresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement Van Orde voor de gebruikersgroep en mag intellectuele eigendomsrechten nastreven en publiceren.

Tenzij anders vermeld in een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst voor kleine validatie cases verkrijgt de deelnemer aan de gebruikersgroep geen eigendomsrechten op licentierechten op de intellectuele eigendom die in het SBO project is gegenereerd.

Wel is er een optie om een beperkte exclusieve licentie te onderhandelen waarbij elke onderzoeksinstelling aan het bedrijf een optie toekent, geldig voor een periode van 6 maanden na volledige bekendmaking van de Foreground aan het bedrijf, om onderhandelingen te beginnen over een exclusieve licentie tegen marktprijs om de Foreground te exploiteren en een niet-exclusieve licentie tegen marktprijs voor de Background. Dergelijke licenties zullen beperkt zijn tot het toepassingsgebied en kunnen, met betrekking tot Foreground, co-exclusief zijn in het geval dat twee of meer bedrijven met validatie cases op hetzelfde gebied een optie uitoefenen, en behoudt zich het recht voor aan de licentiegever om deze Foreground te gebruiken voor intern onderzoek en opleidingen.

Ondanks het feit dat de deelnemers aan de gebruikersgroep partner van voorkeur zijn om de onderzoeksresultaten in de bedrijfsactiviteiten te implementeren, zal Flanders Make trachten de commercialisering van de onderzoeksresultaten te maximaliseren door interactie met de grootst mogelijke groep van geïnteresseerde bedrijven.

De onderzoeksresultaten zijn op gelijke en niet-discriminerende basis beschikbaar voor alle bedrijven en rechten op de onderzoeksresultaten worden alleen verleend op grond van een formele schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen. Er dient een vergoeding te worden betaald volgens de normale marktvoorwaarden die voor alle bedrijven binnen de EU gelijk zijn, inclusief de leden van de gebruikersgroep.

Documenten

Wil je deelnemen aan een SBO project? Download hier alle documenten.

Contacteer ons

Heb je nog vragen over ons Strategisch Basis Onderzoek? Laat het ons weten!