Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Flanders Make - privacyverklaring

Flanders Make - privacyverklaring

NOOT: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht heb je te allen tijde en kosteloos voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing en/of profilering die hierop betrekking heeft – zie artikel 8, punt 6 hieronder.
 1. Algemeen
  1. Dit is de privacyverklaring van Flanders Make vzw, met maatschappelijke zetel te Oude Diestersebaan 133, 3920 Lommel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0860.286.268, telefoon: +32 (0)11 790 590, e-mail: info@flandersmake.be (“Flanders Make”). Flanders Make treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u haar website bezoekt, of wanneer u uw persoonsgegevens meedeelt (bv. via deelname aan een evenement, inschrijving voor het ontvangen van een nieuwsbrief, via e-mail of persoonlijk contact).
  2. Deze privacyverklaring wordt fysiek of elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Verklaring’ op de website van Flanders Make.
  3. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Flanders Make worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op de website. Zij zal automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de privacyverklaring vermeld worden. Tot zolang blijft de oude privacyverklaring van kracht en raadpleegbaar op de website.
    
 2. Juridisch kader
  1. Deze privacyverklaring is onderworpen aan:
   • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”);
   • de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming”) (“AVG”);
   • alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens
    (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).
     
 3. Doel
  1. Flanders Make kan jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:
   • het verzorgen van een optimale werking van de website;
   • het aanmaken van een klanten- en leveranciersbestand en om hierover informatie te verzamelen;
   • marktonderzoek;
   • het uitvoeren van de overeenkomsten die met jou worden gesloten;
   • het optimaliseren van haar dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van diensten;
   • directe marketing zoals promoties, updates, specifieke acties en diensten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn;
   • het begrijpen van jouw behoeften en voorkeuren zodat Flanders Make haar aanbod, producten of werkwijze hierop beter kan afstemmen;
   • een geautomatiseerde profilering aan de hand van jouw persoonsgegevens op onze website, waarbij jouw surfgedrag, professionele voorkeuren en interesses worden geanalyseerd. Op basis daarvan kan Flanders Make gemeenschappelijke gebruikersprofielen opmaken die zij kan koppelen aan jouw persoonsgegevens met het oog op het versturen van specifieke mailings, gepersonaliseerde advertenties of het aanbieden van specifieke content op haar website. Deze techniek wordt dus enkel gebruikt voor marketingdoeleinden en gebeurt aan de hand van specifieke tracking cookies van derde partijen die worden gebruikt op de website van Flanders Make. Meer informatie hierover vind je in haar cookie policy;
   • de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen van Flanders Make voor de uitvoering van de voorgaande punten;
   • het naleven van toepasselijke regelgeving;
    (hierna samen of individueel: het “Doel”).
     
 4. Rechtsgrond en toepasselijkheid
  1. Flanders Make heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
   • de overeenkomst die je bent aangegaan met Flanders Make;
   • jouw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming aan Flanders Make, haar partners (bv. onderaannemers of contractspartijen) om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je kan jouw toestemming geven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving, of mondeling; en/of
   • een wettelijke verplichting; en/of
   • een gerechtvaardigd belang van Flanders Make.
  2. Door het inschrijven voor (i) een evenement of (ii) een nieuwsbrief of andere vormen van direct marketing of door het aanvaarden van deze privacyverklaring op een ander tijdstip, hetzij offline, hetzij online, bevestig je dat jij je:
   • volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en deze zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
   • jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Flanders Make om jouw persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.
  3. Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden (m.i.v. websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op onze website wordt verwezen) waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.
 5. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die Flanders Make verwerkt zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, beroep, professionele interesses en voorkeuren.
  2. Flanders Make verwerkt ook nog volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die je heeft doorverwezen, jouw surfgedrag, w.o. de door jou bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van de door jou bezochte pagina’s, en cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vind je in de cookie policy van Flanders Make.
  3. Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.
 6. Doorgifte aan derden
  1. Flanders Make garandeert dat ze de door jou verstrekte persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij:
   • er een wettelijke verplichting op haar rust om de persoonsgegevens door te geven;
   • aan onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van het Doel;
   • Flanders Make hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.
  2. De derden aan wie Flanders Make op basis van bovenstaande categorieën gerechtigd of verplicht is de persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen dus ook aan bedrijven of instanties in niet EU-landen verstrekt worden. Flanders Make is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door derden.
 7. Duurtijd verwerking
  1. Flanders Make slaat jouw persoonsgegevens op voor zolang als nodig om het Doel te bereiken. Indien het Doel is bereikt, zal zij de persoonsgegevens in principe wissen.
 8. Jouw rechten
  1. De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:
   1. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
   2. om jouw persoonsgegevens kosteloos te laten verbeteren indien hierin fouten zouden staan;
   3. om jouw persoonsgegevens kosteloos te laten wissen voor zover:
    • jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
    • je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de persoonsgegevens;
    • je bezwaar maakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
    • de persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;
    • er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;
   4. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
   5. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
   6. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit betekent o.m. dat je je steeds kan uitschrijven voor nieuwsbrieven, commerciële of promotionele mailings of gepersonaliseerde advertenties en Flanders Make deze vervolgens niet meer mag sturen. Je kan tevens te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen profilering aan de hand van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit betekent dat, indien je dit recht op verzet uitoefent, Flanders Make jouw surfgedrag, professionele voorkeuren en interesses niet meer zal of mag laten analyseren om jou specifieke mailings te sturen dan wel bepaalde content op haar website aan te bieden (zie ook artikel 3.1 hierboven).
   7. om jouw toestemming op basis waarvan Flanders Make gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
   8. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) / de Gegevensbeschermingsautoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.
  2. Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Flanders Make vzw, Oude Diestersebaan 133, 3920 Lommel of via e-mail naar info@flandersmake.be
  3. De uitoefening van jouw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving.
    
 9. Beveiliging
  1. Flanders Make treft passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. haar website en servers. Tevens voorziet Flanders Make een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Je erkent en aanvaardt evenwel dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die jij, of de betrokkenen van wie je de persoonsgegevens hebt doorgegeven, zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden nooit op Flanders Make kan worden verhaald.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Je kan Flanders Make enkel aanspreken voor schade voortvloeiende uit de verwerking van jouw persoonsgegevens door een uitsluitende fout of onzorgvuldigheid van Flanders Make. In geen geval kan je Flanders Make aanspreken (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden. De aansprakelijkheid van Flanders Make is beperkt tot 1.000 (duizend) euro voor inbreuken op deze privacyverklaring of de Privacywetgeving.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Flanders Make in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.
  2. Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt met uitsluiting van iedere andere rechtbank.